Tin tức sự kiện Tin Nghệ An

Điều khoản tham chiếu của nhiệm vụ tiến hành đánh giá tài nguyên và nghiên cứu cơ bản cho dự án FLOURISH tại Vùng dự án thuộc tỉnh Nghệ An

Ngày đăng tin: 21/03/2019
Dự án FLOURISH tại Nghệ An cần tuyển nhóm cán bộ hỗ trợ thu thập dữ liệu cơ sở, đánh giá tài nguyên tại khu vực thực hiện các hoạt động để phục vụ cho việc triển khai các hoạt động của Dự án và đảm bảo công tác giám sát tiến độ hoạt động theo chỉ số cần đạt được theo tài liệu phê duyệt Dự án trong thời gian từ 26/3/2019 đến 29/4/ 2019.
 
Tổ chức: Regional Community Forestry Training Center for Asia & the Pacific (RECOFTC)
Nhiệm vụ: Tiến hành đánh giá tài nguyên và nghiên cứu cơ bản cho dự án FLOURISH tại vùng Dự án thuộc tỉnh Nghệ An.
Thời gian: 26/3/2019 đến 29/4/ 2019.

Giới thiệu về tổ chức FLOURISH: Với trụ sở chính tại Bangkok, Thái Lan, Trung tâm vì Con người và Rừng (RECOFTC) đã thành lập các Chương trình Quốc gia tại Campuchia, Indonesia, Lào, Myanmar, Nepal, Thái Lan và Việt Nam.  Một trong những nhiệm vụ chiến lược của RECOFTC là của hỗ trợ người dân ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương có một cuộc sống thịnh vượng hơn, thông qua các mô hình phục hồi và phát triển cảnh quan rừng bền vững.
RECOFTC đã làm việc tại Việt Nam gần 15 năm, đóng vai trò chính trong việc phát triển năng lực cho lâm nghiệp cộng đồng trong nước. RECOFTC cung cấp các giải pháp sáng tạo cho người dân và rừng tại Việt Nam. Chương trình Quốc gia RECOFTC tại Việt Nam (RECOFTC VCP) đã và đang hỗ trợ cho việc đảm bảo việc sử dụng và quản lý tài nguyên rừng một cách công bằng và bền vững có khả năng thích và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu; tăng cường vai trò của người dân địa phương và cộng đồng trong quản trị rừng; kết nối giữa khối tư nhân và cộng đồng, và các bên liên quan hỗ trợ cho tăng cường giá trị kinh tế của rừng, mang lại lợi ích tối đa cho cộng đồng. Hiện tại RECOFTC VCP đang phối hợp với tỉnh Tỉnh Nghệ An thực hiện Dự án “Phục hồi cảnh quan rừng sản xuất, theo cơ chế giảm phát thải khí nhà kính từ nỗ lực hạn chế mất rừng, suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các bon và quản lý bền vững tài nguyên rừng (REDD+) và hợp tác tư nhân - cộng đồng” (gọi tắt là FLOURISH).
RECOFTC VCP hiện đang tìm kiếm một nhóm cán bộ hỗ trợ địa phương, hỗ trợ nhóm công tác của RECOFTC VCP tiến hành đánh giá tài nguyên và các nghiên cứu cơ bản tại vùng dự án FLOURISH thuộc tỉnh Nghệ An.

Mô tả dự án FLOURISH:
Tên dự án :
Phục hồi cảnh quan rừng sản xuất, theo cơ chế giảm phát thải khí nhà kính từ nỗ lực hạn chế mất rừng, suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các bon và quản lý bền vững tài nguyên rừng (REDD+) và hợp tác tư nhân -  cộng đồng” (FLOURISH).
Cơ quan tài trợ: Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên, và An toàn Hạt nhân, Cộng hòa Liên Bang Đức (BMU)
Mục tiêu của dự án: Tăng cường khả năng giảm thiểu và thích ứng với biến đổi đổi khí hậu các nước tiểu vùng sông Mekong thông qua các sáng kiến định hướng sản xuất phục hồi cảnh quan rừng. Dự án xây dựng các biện pháp giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu và thúc đẩy sử dụng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học đồng lợi ích cho các cộng đồng sống trong rừng ở Lào, Thái Lan và Việt Nam. Quan hệ đối tác cộng-tư sẽ là phương thức tiếp cận của Dự án. Các biện pháp phục hồi cảnh quan rừng cũng sẽ tập trung vào việc giảm cháy rừng, khôi phục năng suất rừng và đa dạng sinh học để tạo ra các lợi ích kinh tế. Bài học từ Dự án sẽ được tổng hợp và đúc kết để phát triển các khuyến nghị chính sách, phổ biến, thúc đẩy tiếp cận và nhân rộng.
Tại Việt Nam, dự án sẽ liên kết chặt chẽ với các chương trình quốc gia và cấp tỉnh trong các lĩnh vực quản lý tài nguyên rừng và tài nguyên thiên nhiên bao gồm REDD +, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ và phát triển rừng, hợp tác công tư, giảm nghèo bền vững theo hướng nâng cao giá trị gia tăng của rừng đến năm 2030.

Dự án FLOURISH tại Nghệ An cần tuyển nhóm cán bộ hỗ trợ với các nội dung cụ thể như sau:
 
  1. MỤC TIÊU CỦA GÓI CÔNG VIỆC
Thu thập dữ liệu cơ sở, đánh giá tài nguyên tại khu vực thực hiện các hoạt động để phục vụ cho việc triển khai các hoạt động của Dự án và đảm bảo công tác giám sát tiến độ hoạt động theo chỉ số cần đạt được theo tài liệu phê duyệt Dự án.
  1. PHẠM VI THỰC HIỆN
Tập trung tại tỉnh Nghệ An và 2 huyện Quế Phong, Quỳ Châu
Nhiệm vụ sẽ bao gồm nghiên cứu tài liệu, khảo sát thực địa, phân tích dữ liệu, phân tích sự phù hợp của địa điểm, viết báo cáo.
  1.  PHƯƠNG PHÁP VÀ KẾ HOẠCH LÀM VIỆC
Phương pháp tiếp cận
1. Đảm bảo áp dụng các kỹ thuật định lượng và định tính, dữ liệu được thu thập phải được kiểm chứng;
2. Xây dựng mục tiêu cụ thể và hoàn thiện các công cụ thu thập dữ liệu và xử lý dữ liệu;
3. Xây dựng bảng câu hỏi thu thập thông tin, và xác định các đối tượng cung cấp thông tin chính;
4. Nghiên cứu các chính sách, chương trình liên quan cấp Trung ương và địa phương gắn kết với các mục tiêu của Dự án với các chính sách, chương trình liên quan, phù hợp với bối cảnh địa phương;
5. Nhiệm vụ cũng sẽ xem xét khía cạnh giới và biện pháp bảo đảm an toàn về xã hội và môi trường theo Kế hoạch hành động REDD+ tỉnh Nghệ An và Chương trình giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam.
  1.  NHIỆM VỤ CÔNG VIỆC
1. Hỗ trợ chủ Dự án liên hệ với các đối tác địa phương, khu vực tư nhân, cộng đồng để chuẩn bị cho khảo sát hiện trường;
2. Hỗ trợ chủ Dự án chuẩn bị các thủ tục cần thiết để tiến hành các công việc hiện trường việc kháo sát hiện trường;
3. Hỗ trợ xây dựng kế hoạch, đề xuất phương pháp, bảng câu hỏi, lấy mẫu và đánh giá;
4. Hỗ trợ thiết kế nội dung họp, phỏng vấn, làm việc với liên quan thu thập dữ liệu, kinh tế xã hội, kế hoạch phát triên KT- XH, Phương án quản lý rừng cấp huyện xã, kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh của các công ty Tư nhân, Bản đồ, dữ liệu tài nguyên rừng của toàn bộ khu vực theo phạm cấp xã và thôn;
5. Hỗ trợ đánh giá sự phù hợp của các doanh nghiệp tham gia hợp tác công tư.
6. Hỗ trợ đánh giá nhu cầu đào tạo nâng cao năng lực cho các bên liên quan, cộng đồng, khối tư nhân, chính quyền và các bên liên quan;
8. Lập ô tiêu chuẩn và đo đếm rừng trồng tại những khu vực đã chọn;
9. Tổng hợp và phân tích dữ liệu, xây dựng báo cáo dữ liệu cơ sở cho các kết quả của dự án;
10. Hỗ trợ viết các báo cáo chuyên đề.
  1. SẢN PHẨM BÀN GIAO
Các báo cáo bao gồm cả bản cứng và bản mềm ở định dạng Microsoft Word. Bản đồ chuyên đề xây dựng theo tiêu chuẩn của Chính phủ Việt Nam.
Kết quả 1: Dữ liệu, tài liệu đã được thu thập chuẩn bị cho nhiệm vụ công việc;
Kết quả 2: phương pháp thực hiện, kế hoạch làm việc cho từng nhiệm vụ.
Kết quả 3:
Các báo cáo bao gồm: Báo cáo đánh giá hiện trạng; báo cáo đánh giá tài nguyên; báo cáo đánh giá phù hợp các công ty tư nhân tham gia hợp tác công tư; báo cáo phân tích chuỗi hành trình sản phẩm tre luồng, keo; báo cáo phân tích cơ sở theo các chỉ số; báo cáo đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực các bên liên quan;
Biên bản cuộc họp, phỏng vấn phiếu phỏng vấn.
  1. YÊU CẦU
Ưu tiên nhóm cán bộ hỗ trợ có trình độ và kinh nghiệm như sau:
1. Bằng cử nhân ngành lâm nghiệp hoặc liên quan;
2. Có kinh nghiệm làm việc tại Nghệ An, kinh nghiệm về quản lý lâm nghiệp ở Nghệ An;
3. Kinh nghiệm làm việc với đối tượng cung cấp nguyên liệu rừng trồng ở Nghệ An;
4. Kinh nghiệm làm việc với các cơ quan chính quyền địa phương, cộng đồng tại huyện Quỳ Châu và Quế Phong, tỉnh Nghệ An;
5. Có khả năng tổng hợp và phân tích thông tin, dữ liệu, và viết báo cáo kỹ thuật;
6. Cam kết làm việc và bàn giao sản phẩm đúng thời hạn;
 
  1. YÊU CẦU VÀ THÀNH PHẦN NHÓM
Nhóm công tác của tỉnh bao gồm 07 cá nhân hỗ trợ phân chia như sau:
01 trưởng nhóm: Chịu trách nhiệm chung về các hoạt động của nhóm, phân công công việc phù hợp với năng lực các thành viên
06 thành viên nhóm:Chia thành các tổ công tác như sau: 02 thành viên cùng nhóm trưởng tham gia lập kế hoạch, họp, phỏng vấn, hỗ trợ xây dựng báo cáo; 01 thành viên hỗ trợ các thủ tục hậu cần; 03 thành viên thu thập số liệu và hỗ trợ lập ô đo đếm trữ lượng các bon rừng trồng.
  1. KHUNG THỜI GIAN VÀ KINH PHÍ HỖ TRỢ
Công việc được triển khai từ ngày 26 tháng 3 đến ngày 29 tháng 04 năm 2019.
 
Mỗi thành viên của Nhóm công tác sẽ được hỗ trợ 70 EURO/ ngày làm việc (tối đa 7 ngày làm việc cho nhóm trưởng và 4 ngày cho mỗi một thành viên của nhóm, làm việc theo yêu cầu nhiệm vụ như trên. Nguồn kinh phí lấy từ dự án “FLOURISH và giải ngân theo các quy định của RECOFTC và Dự án.
 
Các chứng từ thanh toán bao gồm:
1. Bảng chấm công có chữ ký của từng thành viên của Nhóm công tác, chữ ký xác nhận của trưởng nhóm và phê duyệt của Giám đốc quốc gia RECOFTC Vietnam;
2. Đề nghị thanh toán chi phí hỗ trợ của từng thành viên Nhóm công tác (thông tin tài khoản, mã số thuế thu nhập cá nhân);
3. Bàn giao các tài liệu như trong mục VII.
 
PHƯƠNG THỨC ỨNG TUYỂN
Các cán bộ quan tâm nộp thư bày tỏ quan tâm và lý lịch của từng thành viên trong nhóm gửi về địa chỉ hộp thư điện tử: chau.tran@recoftc.org.
 
 

 
Tin khác
 
Thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2020 01/06/2020
Tổ chức hướng dẫn quản lý, sử dụng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng. 15/05/2020
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An thực hiện Chỉ thị 16.CT-TTg ngày 31.3... 09/04/2020
Thông tin hoạt động của dự án Flourish tháng 3-2020 01/04/2020
Các hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An trong công tác phòn... 30/03/2020
Thống kê Lượng truy cập
Đang online 17
Hôm nay 135
Số lượng truy cập 432288

VIDEO