Giới thiệu Giới thiệu chung Chức năng nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ

Ngày đăng tin: 24/06/2014

          Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An (sau đây gọi tắt là Quỹ), là tổ chức tài chính nhà nước, hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT và chịu sự quản lý Nhà nước về tài chính của Sở Tài chính; Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.
Trụ sở Quỹ tại: Số 45A, đường Tân Phúc, phường Hưng Phúc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.

Chức năng của Quỹ
1) Tiếp nhận các nguồn vốn ngân sách tỉnh, vốn tài trợ, viện trợ; huy động các nguồn vốn trung và dài hạn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để tạo nguồn vốn;
2) Tiếp nhận và quản lý các khoản đóng góp bắt buộc theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 05/2008/NĐ-CP và quy định khác của pháp luật;
3) Tiếp nhận, quản lý nguồn vốn ủy thác từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động theo hợp đồng ủy thác;
4) Thực hiện đầu tư hoặc hỗ trợ vốn cho các chương trình, dự án, hoạt động phi dự án theo quy định tại Nghị định số 05/2008/NĐ-CP; Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ và các quy định khác của Trung ương, UBND tỉnh.

Nhiệm vụ của Quỹ
1) Vận động, tiếp nhận và quản lý các khoản đóng góp bắt buộc; nguồn viện trợ, tài trợ, đóng góp tự nguyện, ủy thác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; nguồn tài chính bố trí từ ngân sách của Nhà nước; 
2) Tổ chức thẩm định, xét chọn các chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án để phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc quyết định hỗ trợ đầu tư;
3) Hỗ trợ tài chính cho các chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án;
4) Chỉ đạo, hướng dẫn các đối tượng được hưởng nguồn tài chính do Quỹ hỗ trợ theo đúng quy định;
5) Thực hiện các quy định của Pháp luật về thống kê, kế toán và kiểm toán;
6) Thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao hoặc quy định.

Thống kê Lượng truy cập
Đang online 2
Hôm nay 32
Số lượng truy cập 704487

VIDEO