Tin tức sự kiện Tin Nghệ An

Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng họp tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày đăng tin: 02/01/2018
Dưới sự chủ trì của ông Đinh Viết Hồng phó Chủ tich UBND tỉnh - Chủ tịch HĐQL Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Nghệ An, Ngày 28/12/2017, tại Hội trường UBND tỉnh Nghệ An, Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã tổ cuộc họp Tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và bàn một số nội dung liên quan.
          Tham dự cuộc họp có lãnh đạo UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, các thành viên Ban kiểm soát Quỹ; đại diện lãnh đạo các Sở, Ngành gồm: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Công thương, Kế hoach và Đầu tư; lãnh đạo và cán bộ có liên quan của CQĐH Quỹ.
 


Ông: Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐQL Quỹ chủ trì cuộc họp
 
          Tại cuộc họp, thay mặt cơ quan Điều hành Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, ông Nguyễn Khắc Lâm - Giám đốc Quỹ đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017, thực hiện Nghị quyết số 1892/NQ-QBVPTR ngày 10/5/2017của Hội đồng quản lý Quỹ, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và một số đề xuất kiến nghị.

         Đến thời điểm này, các nội dung Hội đồng quản lý Quỹ giao CQĐH Quỹ tại Nghị Quyết số 1892/NQ-QBVPTR ngày 10/5/2017 đã thực hiện cơ bản hoàn thành, cụ thể như sau: Đã triển khai thực hiện thí điểm thu tiền từ các cơ sở sản xuất công nghiệp, trên cơ sở đề cương đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 5145/QĐ-UBND ngày 24/10/2016, Đến nay đã ký hợp đồng uỷ thác với 9/12 cơ sở sản xuất công nghiệp; Đã Thanh toán tiền lập, điều chỉnh, bổ sung hồ sơ DVMTR năm 2016, năm 2017 cho các Tổ chức chi trả cấp huyện, một số chủ rừng theo Kế hoạch cuả Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt tại Quyết định số 464/QĐ-SNN-KHTC ngày 31/5/2017; Sau khi UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ công tác BVR, PCCCR năm 2017 từ nguồn kinh phí dịch vụ môi trường rừng chưa chi tại Quyết định số 2505/QĐ-UBND ngày 12/6/2017, CQĐH Quỹ đã đôn đốc các chủ rừng là tổ chức, Tổ chức chi trả cấp huyện lập dự toán trình Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt, khi được phân bổ kinh phí, các đơn vị đã lập dự toán và được Sở Nông nghiệp phê duyệt; CQĐH Quỹ đang phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát ranh giới, diện tích lưu vực thuỷ điện Châu Thắng; Theo Đề án vị trí việc làm được duyệt, CQĐH Quỹ đã làm quy trình và bổ nhiệm 01 trưởng phòng HC-TH, 01 Phó phòng NVQL; Trong tháng 8 tiếp nhận thêm 01 đồng chí Phó giám đốc mới được Sở Nông nghiệp và PTNT luân chuyển; 01 đồng chí Phó giám đốc có quyết định nghỉ hưu theo chế độ. Hiện tại CQĐH Quỹ đã xin chủ trương và được UBND tỉnh chấp thuận cho bổ sung thêm 01 chức danh Phó giám đốc; Trong quá trình triển khai thực hiện chi trả DVMTR, CQĐH Quỹ đã cử cán bộ, đoàn công tác trực tiếp làm việc tại các Tổ chức chi trả cấp huyện để hướng dẫn công tác lập hồ sơ chi trả tiền DVMTR. Đặc biệt trong các đợt chi trả tiền cho các chủ rừng, CQĐH Quỹ đã thành lập các đoàn để hỗ trợ, kiểm tra, giám sát công tác chi trả tại địa bàn các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong.
 


Ông Nguyễn Khắc Lâm - Giám đốc Quỹ Báo cáo tại Cuộc họp

           Tại cuộc họp, các thành viên của Hội đồng quản lý Quỹ và ban kiểm soát đã góp ý cho bản báo cáo và có các ý kiến tham mưu để cơ quan điều hành Quỹ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

         Sau khi nghe Giám đốc Quỹ BVPTR báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017, thực hiện Nghị quyết số 1892/NQ-QBVPTR ngày 10/5/2017của Hội đồng quản lý Quỹ, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, một số đề xuất kiến nghị và các ý kiến phát biểu của các thành viên tham gia cuộc họp, phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐQL Quỹ Đinh Viết Hồng đã ghi nhận thời gian qua Quỹ BVPTR đã rất nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ và đã đạt được kết quả tốt đáng ghi nhận như: Thực hiện tốt các nội dung được Hội đồng quản lý Quỹ thống nhất ban hành tại Nghị quyết số 1892/NQ-QBVPTR; Công tác huy động nguồn thu hiệu quả, nguồn thu trong năm vượt so với kế hoạch đề ra (107,4% KH); công tác giải ngân đảm bảo theo tiến độ; làm tốt công tác truyền thông về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR); làm tốt công tác tham mưu mở rộng nguồn thu DVMTR (nước Công nghiệp); đã tổ chức làm tốt công tác kiểm tra, giám sát tình hình chi trả tại cơ sở... Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở sản xuất thủy điện, sản xuất nước sạch, thí điểm cơ sở sản xuất công nghiệp chưa hoàn thành việc ký lại, ký bổ sung, ký mới hợp đồng ủy thác...

          Để thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới, UBND tỉnh, Hội đồng quản lý Quỹ thống nhất các nội dung sau: Giao Sở Nông nghiệp và PTNT:Chủ trì thẩm tra, phê duyệt báo cáo  quyết toán tài chính hàng năm cho Quỹ BVPTR tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ quy định;Tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí quản lý của Quỹ BVPTR tỉnh khi trình kế hoạch vốn Trồng rừng thay thế theo quy định tại Điểm đ, Khoản 5, Điều 4 Thông tư số 23/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017; Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp với CQĐH Quỹ tham mưu sửa đổi, bổ sung công văn số 4216/UBND-NN ngày 24/6/2015 về cơ chế lồng ghép các nguồn vốn BVR phục vụ chi trả DVMTR, theo hướng: Đối với lưu vực thủy điện Khe Bố, Chi Khê thì diện tích để đưa vào chia đơn giá là phần diện tích rừng đảm bảo cung ứng DVMTR sau khi trừ diện tích các lưu vực bậc thang phía trên và diện tích đã hưởng các nguồn vốn BVR khác.Giao CQĐH Quỹ:Xây dựng Kế hoạch thu chi tài chính năm 2018, trình duyệt để thực hiện. Trong đó lưu ý các nội dung như: Chuyển một số nhiệm vụ tại Kế hoạch thu chi năm 2017 sang thực hiện năm 2018 (do năm 2017 nguồn thu tăng theo Nghị định 147/2016/NĐ-CP chưa thực hiện được) như:  Tổ chức thi tìm hiểu Chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn các huyện; Làm mới, sửa chữa bảng niêm yết, chỉ dẫn, tuyên truyền tại các khu vực rừng trồng thay thế và khu vực chi trả DVMTR…; Xây dựng hệ thống bản đồ chi trả DVMTR và hệ thống giám sát, đánh giá trên toàn tỉnh; Nghiên cứu tham mưu triển khai thực hiện Thông tư số 22/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn thực hiện chính sách chi trả DVMTR, lưu ý nghiên cứu một số nội dung đưa vào thực hiện năm 2018 như: Xây dựng hệ thống bản đồ chi trả DVMTR và hệ thống giám sát, đánh giá trên toàn tỉnh; Tham mưu UBND tỉnh Quyết định lộ trình áp dụng hệ số K; Phối hợp cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo 03 cơ sở sản xuất công nghiệp thí điểm chi trả DVMTR còn lại (Công ty CP Xi măng Sông Lam, Nhà máy tinh bột sắn Intimex, Công ty CP thực phẩm sữa TH) và Công ty CP cấp nước Nghệ An thực hiện nghĩa vụ về Chính sách chi trả DVMTR;Tổng hợp trình Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh Quyết định tiếp tục hỗ trợ BVR, PCCCR năm 2018 từ nguồn tiền DVMTR tồn dư tại Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 11/01/2017; Tính toán hỗ trợ, bổ sung đơn giá chi trả DVMTR cho các lưu vực thủy điện có đơn giá thấp dưới 100.000 đồng/ha/năm, bổ sung đủ 100.000 đồng/ha/năm từ nguồn kinh phí dự phòng đã trích từ các năm trước (chưa chi); Tham mưu sử dụng nguồn thu DVMTR từ các cơ sở sản xuất nước sạch, cơ sở sản xuất công nghiệp để hỗ trợ cho công tác BVR, PCCCR, trồng rừng, trồng cây phân tán, chăm sóc rừng đã trồng từ nguồn kinh phí này tại các huyện vùng thấp và tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR để đưa vào Kế hoạch thu chi hàng năm của Quỹ trình UBND tỉnh phê duyệt;Tham mưu kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ (thay thành viên HĐQL Quỹ tại Sở TN&MT và bổ sung thêm thành viên HĐQL Quỹ đủ 9 người). Thống nhất báo cáo UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các dự án thực hiện nghĩa vụ nộp tiền nếu sau ngày 31/12/2017 các dự án vẫn chưa nộp tiền. Giao Ban kiểm soát, CQĐH Quỹ nghiên cứu đề xuất của các chủ rừng là tổ chức về việc “Để tạo điều kiện thuận lợi cho vấn đề chi trả DVMTR cho các hộ nhận khoán, trong năm kế hoạch nên cho áp dụng đơn giá chi trả DVMTR tạm tính để thanh, quyết toán kinh phí DVMTR; số tiền còn lại do chênh lệch giữa đơn giá tạm tính và đơn giá chính thức sẽ được tính vào đơn giá và quyết toán của năm sau” nếu phù hợp thì đề xuất hướng xử lý.

             Trên cơ sở các nội dung đánh giá, thống nhất, chỉ đạo như trên, ông Đinh Viết Hồng giao CQĐH Quỹ phối hợp với chuyên viên UBND tỉnh sớm hoàn thành Nghị quyết để ban hành thực hiện và đề nghị các thành viên HĐQL, Ban Kiểm soát, CQĐH Quỹ và các Sở, Ngành, các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả./.
 
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An
Tin khác
 
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm... 03/01/2019
Hội thảo khởi động Dự án Phục hồi cảnh quan rừng sản xuất theo cơ chế REDD+ và h... 20/12/2018
Ký kết hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng 23/10/2018
Đoàn công tác Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An đến học tập, trao đổi k... 10/10/2018
Hoạt động truyền thông của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An 07/09/2018
Thống kê Lượng truy cập
Đang online 4
Hôm nay 362
Số lượng truy cập 294148

VIDEO